PB»* jfe JH r #<s ■,m iC* 1 11 v :L rm/^ II y - k? MWW>- PA /yey kv »X:' j y-y- WM <V 1 k1 - föf - -/J b\nJ# ügtff tó a?» vensters in Neuss zijn de kerkelijke kunst eene open baring geweest, na zooveel jaren van verval. Nu kent men weer, hoe het licht door gekleurde vensters ons kan tooveren de geheimzinnigheid van een altaar en alle symboliek daarvan. Maar wel is deze oergeweldige kunst voor den bedorven smaak van dezen tijd, en dan bedoel ik daarmee ook de kerkelijke smaak, nog onver wacht groot, om direct begrepen te kunnen worden; getuige de smartelijke en lange strijd, zoowel voor den kunstenaar, als den priester, die hem de opdracht daartoe verstrekte, om eerst na tien jaar het geluk te mogen hebben, dat het aartsbisschoppelijk decreet van verban- ninning werd opgeheven en de vensters in het godshuis konden worden opgenomen. De laatste groote kerkelijke opdracht gold, in de oud-romaansche kerk van Wittlaer 26 vensters te maken, waar het hem ten slotte gelukt is, in die middeleeuwsche kerk, de moderne kunst te paren aan die grootsche kunst van voorbijgegane eeuwen. Deze vensters toonen ons de sterke innerlijke vooruit gang en ontwikkeling van den kunstenaar, sedert zijn Neuss-tijd. Was er toen nog een enkele maal sprake van onrust, soms hier en daar eenige onzekerheid; in het werk van Wittlaer is vastgelegd: de verheven rust, de heldere klaarheid, en de alomvattende eenheid. In de uitbeelding geheel symbolisch, maar geen starre, vaste, soms doodsche, doch vragende, twijfelende en naar de waarheid tastende, gaat het ver boven alle gods diensten uit, gedragen door echte groote menschelijkheid. In de groote drie vensters van het koorapsis, die slechs drie kruizen vertoonen, heeft hij dooreen kleurengloed en door de hooge vergeestelijking van het kruismotief, een zoo treffende hoogte bereikt, dat men er onwillekeurig, als vastgenageld, voor blijft staan. Dit nu lijkt me het hoogste, wat de kunstenaar op dat gebied bereikt heeft. -if "X I l v- -* »®a\ '1 .y 'A V /V' <K N r- - V-'-' 'V -Si". LE FORGERON JjK-V f' TEEKENING

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 6