HomeSearch

569 results found

| Architectura nl | page 5

Ben ik hierin mis, Mijnheer de Redacteur! gaarne zou ik dan eenige opheldering hiervan liebben. ... Oostervrolde (Fr.) Ten kantore van den notaris Bakker: het bouwen van een kleine stelphuizinge op de zal he, in huur bij A. Bos te Haule.

| Architectura nl | page 6

Buiteupost. 1. Het bouwen van eene sthool te Buitenpost. Laagste J. N. Bulthu'S aldaar voor f 8920; 2. het Douwen van eene school en or.derwijzerswoniug te Twijzel. Laagste J. H. Bos te Twijze! voor ... »S-Gravenhage. Het maken van een uitbouw aan den zuidelijken oever van het Hollandsck Diep. Laagste A. Volker Lz. te öüedrecht en P. A. Bos te Gorinehem voor f 126.830.

| Architectura nl | page 10

Cr? 390e" To L,ae.e-Zwaluwp. 'aaSste P. A. Bos te Gorincbem ... NoordVh-de T' V SleeBen llcht'°ren te Noordwelle aan de oordzyde van het eiland Schouwen. Laagste P. Bezuijen te Dutvendtjke voor f 14.246. ezutjen te

| Architectura nl | page 5

, jaarlijks ben. 1000 M3. grind. ... Haarlem. Het onderboud der duinen op Texel en aan den vnsteu wal van Noord Holl, in 3 perceelen, laagste perc. I.A. Bos te Den Helder voor f 5369 perc. 2. J. Oldenburg te Bergen voor f 9990 perc. 3

| Architectura nl | page 4

lang, gij zijt sarcastisch, zwijg van daag." »Waarom zou ik zwijgen, ben ik niet even verrast als gij door de pracht yan dit verblijf, dat gij mij zoo zeer gedwongen hebt te bezoeken. Het is waar, om ... hier in 't land wordt zij thans vervaardigd en wel bij de firma SPREY te Zwammerdam en BOS EN ZOON te Alfen.

| Architectura nl | page 7

in 't algemeen in een belachelijk daglicht geplaatst, hetgeen, gegeven de groote moeilijkheden waarmede deze reeds door de concurrentie der buitenlandsche opleidings-inrichtingen te kampen heb ben ... Hier wordt, blijkens voorafgaande tekst, gesproken over bos- of zuigers chuiven voor stoomcilinders.

| Ver Sacrum de | page 13

Vereinigungsmitglieder bestehe, so ist zu ant= worten: darin, daB sie sich der groBen und eigenartigen Wirkung des geplanten Raumes zuliebe der Ausstellung und somit der Verkaufsmoglichkeit ihrer eigenen Werke begeben ... Haus baue. Wieweit solche Geriichte der Bos= willigkeit, wieweit der Unkenntnis ihre Entstehung ver= fjdanken, sei dahingestellt. Es..sind bei dieser Gelegenheit noch andere provozie= rende Au

| Deutscher Buch- und Steindrucker de | page 105

bamals boje Rriegs3eiten in ben beutjd)en Canben unb bie 3ubunft mocbte fiir einen Drucber nicbt 311 rojig ausjcbauen. £s wabrte benn aucb ein balbes ]abr, bis jid) ein Rciufer fnnb. Cs war ein ... Cs bann aud) biesmal nicbt Aufgabe biejer 3eilen jein, bos Sd)icbjal Beufaers im eiiRelnen bar3ulegen. Cs gentige, 3U betonen, bafe er ein oufeerorbentlicb tcitiger unb tiid)tiger (Bonn war, bem es

| Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik de | page 16

SBeitrt eS ein ©enuSSmittel Sein Soli, So liegt bariit tie gorberung, baSS bieSeS ©enuSSmittel, boS itaturgemaSS nictjt tiorubergefjenb, Sonbern langere fjcit, t>ielleicf)t jeit= lebenS, geno ... SSen toerben barf, in erSter Sinie and; bbllig unScljablicI) Sei. ®amit Stefjt ein SoIrfjeS ©enuSSmittel itn Striftcn ©egenSatj ju ben biStjcr unter alien @ct)icf)ten unb MaSSen ber ISebblferung berbreiteten

| Architectura nl | page 5

Nadat de kist in de groeve was neergelaten, nam Dr. D. Bos het woord om vol waardeering de groote be- kwaamheden van den aan de Academie ontvallen direc- teur te herdenken. In gelijken geest werd ... vormen, staande in een hoekje van den Brink, bekend. Van binnen zag ik het tot mijn spijt nimmer, maar 'k ben haast overtuigd, dat de verkoop van de geannoneeerde krönen aan het inwendige groote schade zal

| Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik de | page 105

beutfdieXDelrrmadit innerlid) n>ie 3atilenmnj5ig fo ftnrk 3U modjcn, ba0 ftc unbebxxxgt imftnnbe ift, ben 0diut5 be© Reidie© unb beffen ttlnditftellung in berlDelt gu feber Eeit in0id]ert]eit 3x1 flellen^ ... frieben unb nud| burd|gretfenber Befferung <E5runblnge unb rinuptiDerkgeug unferer nufjeren politik ift unfereIDebrmnd]t- Tlur ben tperfur gebrnd|ten ©pfern entfpredienbe <£rfolge ber fiufteren politik nuf

| Reklame-Praxis de | page 30

Geschaft entwickelt, ein treuer Abnehmer hatte blei» ben können. ... sich in allen einigermaBen nennenswerten Stadten Deutsch» lands und des Auslands befinden. Ein Verzeidinis der Büros mitAngabe der StraBe, Geschaftsstundenusw. ist der Legitimation beigeheftet.

| Das Kunstblatt de | page 20

grogcn Ktrdjc ju, um bent pintntel fur bie IBicber* gctuiuituittj bos bciligen Ureses aus bctt pattben bcr Uttglaubigett 311 banfen. 3d? felbft ttcrntocbtc bent Briittgen ttttb ©rcibett, bas allc ... IBclt bcmcgtc, ttid?t 3U mibcrftel;cit; cs litt mid? nid?t ju paufc; id? lief tnit ben paufen, bie 3um Eentpel matteten, unb fattt bis in ben Borbof bes ©ottesbaufes. Sd?on moUte id? mitten unter bent

| Das Kunstblatt de | page 26

, widerlicher fetter Parasit und mifigiinstiger Frosch; ein Ssmerdjakoff, schmal- schadlig auf Schlangenhals, wie leise zischend aus bos gekniffenem Mund, aufgeschossen gleich jenen eklen, falschen Pilzen, die ... , futuristisierender Mosaikismus aus GliedmaBen, Symbolen, Gestirnen und Geometrie Macht iiber den Kiinstler, und blieb doch nur leichte Decke iiber einem schmerzlich suchenden, geschwisterlichen Erleiden, das immer

| Das Plakat de | page 93

Sn.tintm ©frtibtn on ben ghraftbenlen Bilfon Wtn (li lift nmfcen 8ltlt Wï™- 61e bedongen ®ü6n« füt lin Unreal, bo3 reit nie btgangen. ... ©e bedongen ®<4abener[a(], für ba», BOS relt in ber Eotoebt gtgm (Ie hin muiten, um nic$t ftlbfl jtrlretm ju Btiben. Miatben unb Sttermiiliaiben (aDen lolt joblen, melt bil geinbe unS bob S4lKtl in

| Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik de | page 3

ift das intereffant, daft fo vieBe BunJigewerBBicBe TecBniBen reftBos verBummerten, aBs die BefrucBtung von auften wegBBieB. NicBt fo das BucRdrucR* gewerBe: es rettete ftcB regeBmaftig docB ein Betrac ... MMER offnete ftcB das BucBgewerBe den forfcBenden Kunjiprinzipiendie einem ZeitaBfcBnitte StiBgaBen. Die BucBdrucBBunft Bewies vom erjten dage iBres BefteBens an eine EBaftizitatdie iBr fo eigen ift

| Architectura nl | page 2

Onder bovenstaanden titel hield de heer Bos, Directeur P. W. van Amsterdam, in Februari van dit jaar een lezing voor de leden van het Genoot- schap. De meeste toehoorders zullen een aan- gename ... Eenigszins teleurstellend was het dan ook, dat daar zoo weinig over medegedeeld werd, alleen de havenwerken werden min of meer uit- voerig behandeld. Toen ik in een schrijven den heer Bos nogmaals

| Die Reklame de | page 10

ffiagen unterbredjen ifjren Cauf nidft uor bent 6c£)Iuft bcr 93eranftaltung. Ob bos ©etter fjctter, ob 9tad)t itnb 9lebel bte 6id)t beeintrndjttgen, ober ber Ütegen Ijcr- niebertlatfcfjt, unermüblid) ttnb ... ©tji-ffiagen, aucf) ben i)öd)ftgefpannteften 9ln» forberttngen in bcjug auf ©aucrleiftung ent- ÏprecfjctV.

| Deutscher Buch- und Steindrucker de | page 126

auf, die die Revolutionshelden und -heldinnen vom royalisti- schen Standpunkte bos verspotteten, also offen- kundig einen ausgesprochen gegenrevolutionaren Zweck verfolgten. ... - brauch, zwei Blatter, den „Skat", vom italienischen scartare, das ist ausschlieBen, weglegen verdeckt zur Seite zu legen; damit war das neue Spiel, in seinen Grundzfigen wenigstens, fertig. Zwischen 1820

| Architectura nl | page 17

Sedert anderhalf jaar is de betrekking van Directeur van den Dienst van Publieke Wer ken vacant; de raad zal een opvolger voor den beer A. W. Bos hebben aan te wijzen. Dat hij een goede keuze zal ... zal met zulk een afdeeling geen genoegen kunnen worden ge nomen. Aan zöö groote belangen zal een zelf standige dienst zijn doorloopende aandacht moeten wijden. Die dienst moet het oog heb ben op het

| De Reclame nl | page 20

„Ja natuurlijk ben jij het met je vader eens. Ik ben nu eenmaal niet wijzer en het beste zou zeker zijn, dat ik nu maar hals over kop bij hem een „Gazelle" kocht, maar ik dank er voor!" Ontdaan keek ... Op haar teenen liep juffrouw Brand de uitgesleten trap op naar de slaapkamer van Tom Maas. In haar bevende hand hield ze een grooten bos rozen en een klein roomkleurig briefje, zooeven gebracht door

| De Reclame nl | page 23

Prof. Giuseppe Lapponi, particulier ge neesheer van Z.H. Paus Leo XIII en Z. H. Paus Pius X, schrijft over Sanatogen „Ik ben er van overtuigd, dat Sana togen de meest enthusiaste aanbeve lingen ... Bij zwakke kinderen en herstellenden van langdurige ziekten heb ik Sana togen met even gunstig gevolg voor geschreven en ben zoodoende tot de overtuiging gebracht, dat het een waardevol zenuwsterkend

| Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik de | page 32

gelegentlidhen guten Anlaufen definieren kann. Ein bibliophiles Werk von groBen AusmaBen, das vor allem in der Herausgabe einiger Corpora gipfelt, sdiuf erst der hodigebildete und feinsinnige Diditer En Mariano ... Valter e de la pacient Griselda« <1883) und »Paris e Viana« <1904). Seine dritte grofiere Publikation ist der CanQoner de Bes oBretes en nostra Bengua materna mes divuBgades durant Bos segBes XIV, XV e XV1

| Der Sturm de | page 15

. Das sieht natiirlich sehr bos' aus. Es ist aber meiner Ansicht nach keine Boswilligkeit von Ihnen, sondern reine Torheit, wenn Sie vergessen haben, gleichzeitig hinzuzufiigen, daB der Sturm" zu den ... mochte Sie deshalb dariiber auch eine laute Erklarung ab- zugeben, wie damals, als Sie den Saal ver- lieBen mit der deutlichen Behauptung, daB es nicht etwa ,,aus Furcht" geschehe. Erklaren Sie einfach, da

| Typographische Mitteilungen de | page 9

gebrucft, ben beute, man ftaune, feín Bud)brucfer^©reíf 3Íert; benn «bos arme Díecberl» bat ín letjter 3eít oft genug berbalten müffen. Ss febíen, ais bdtten bíe 3ünger ber 0d)mar3en Xunjt ü)re IDut an íbm ... euge fíd). Pem norlíegenben ^>cft eín b^ímatlícbes ©eprage 3U geben, mar unfer 0treben, besbalb murbe ais íextfcbríft bíe 0d)mabacber, bes ín unferen IKauern lebren? ben unb febaffenben Mnftlers

| Typographische Mitteilungen de | page 40

<J XDo ber ©írgl bod) com 23ad)ioíejerbdu8l roar unb über» baupts IDenn er roenígjtens eín geíjtlídber geroor» ben roar Decbant ober Pralat. Ko, Profejjor - bos ís a ni; 6d)íacbs! Sreüícb, freílíd ... Kínbes mít eíner £oroenbegeg= nung ausfüllte, bíelt bíe mannlícbe £ujt ©rojioater ©teffens gleícben 6d)rítt, toenn er con eíner toílben 3agb, eínem foníg* lídjen 6íeg über ben Koníg ber iíere traumte. ©ber

| Kritisk Revy da | page 91

vea en Pokalkamp<i Gaar meUern Bangsbo og Brpnderslev skete der et Ulykkestilf®lde, idet Bangs-bos Maalmuu'l fik det ene Ben br«kket ved et Spark Spillet blev strax afbrudt, og der blev blandt ... Do Til*Ua<!ekonine. Ben 14-aarige Billettar I Bilen: Xemus BergNiels Lyhnes Alle i So- borg, benligger paa Lyngby Sygehus. Han blev slemt tilredt af Splinter og

| Gebrauchsgraphik de | page 110

„98te ber 9tpparat ftiegt", ftaunte Oebernfreut) tiur, „bos Jatte icB nidfjt gebaat, ganj of>ne güBrung fe^en Sie ftd^ boef) totebet B>n, es madjt midf) auf bte ©auer neroös rnein ... §aarf<f)Itff otmete fdjtoer unb oerfoute es oon neuem: „Sie müffen fid) borin fdjicfen, Oebernfreut), faffen Sie topfer ben tob ins ®uge! 3Bie alt finb Sie benn? Setien Sie toot)!, toenn man ac

| Die Tapete de | page 13

Wir haben vor kurzem Gelegenheit genommen, den aus Bos- willigkeit oder Unwisenheit in der letzten Zeit verbreiteten unsinnigen Gerfiohten und Pressenotizen fiber angeblich giftige Tapeten entgegen ... verwendet und kommt bei dieser Verwendungsart mit dem Korper oft vielmehr in Berfihrung als wie es bei ben Tapeten der Fall ist. Von einer Schadigung der Gesundheit duroh Tragen von gefarbten oder bedruckten

| Bouwkundig Weekblad Architectura nl | page 2

In de hoofdstad hebben B. en W. een commissie ingesteld, die tot taak zal heb ben het vraagstuk van het bouwen al of niet op verhoogden grond te bestudeeren. Leden zijn: de waarnemend directeur der P ... ; de voorzitter van de Gezondheidscommis- sie, E. I. van Itallie; W. C. Deenik Zzn., lid der Gezondheidscommissie; A. W. Bos, oud-directeur der P. W.; ais lid, tevens secretaris, de hoofdingenieur, hoofd

| Bauhausbücher de | page 15

gedrungen ist als Echo der Meinungs* aufierungen der europaischen Offentlichkeit durch eine gutglaubige oder bos* willige Presse, die die tollsten Geschichten erzahlte, die Portrats und Reproduk* tionen ... Nicht im personlichen Interesse sage ich es, das wird man mir ohne weiteres glau* ben, aber welch ungeheurer,uneigenniitzigerMut herrschte in jenen heroischenTagen unter meinen Kampfgenossen! Ich

| Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik de | page 202

ftcb ^anbelf, ifi bal nte= brigPe @eSot unter oBen Umftdnben objnlebnen ©er 3uWa9 'R untfr 93or6e§atl ber erfuBung ber refp fpejicflen Sebenbebtngungen in ber Kegel auf bos jmeitniebttgfh ®cbot ju ... «n. Kn'^lt boben-Stegienmgni tser'Siaaten' beB ©eutf<ben SleitfjeB. 8ei aBen ©ubmiffionen, iso eS urn Serbtngungen o#n Sau=7Irbeiten mtt cber oboe ffilatericl fiefrangcn fir ba8 Sieitb, refp. fit ben ©taat

| Die Tapete de | page 18

allgemein iiblichen Anstaltsbetten sind jedoch mit Holz- fuBen versehen, d. h. die 4 oisernen Rohre des Kopf- und FuBendes stecken in runden HolzfuBen. Die abgeflachten HoIzfuBe werdon unten konisch ausgefra ... sind fur die Ausbildung und Abmessungen des FuBos be- stimmend.

| Het Advertentie bureau nl | page 23

; Gouda Kloppen burg; Rotterdam Fritsch, Bohm en B. Bos; Alkcmaer Welhem; Utrecht van de Water; Aernheni Smits; Leeuwaerden F. Halma; Fra- niker W. Bleeck; Groningen Barlinkhof; Ham burg P. Moulies ... Johannes Munnicks, onder den Naem van „Tractatus de Urinis Earumque Inspectione", vermeerderd door Johannes Schmidius M. I).: en alsoo ick onkundig ben in de Latijnsche Tael, soo heb ick niet regt kon- nen

| De Reclame nl | page 55

tot stand gekomen is. Welnu, in de eerste plaats ben ik mij van geen plagiaat bewust, maar boven dien is het mij met den besten wil van de wereld niet mogelijk om zelfs eenig onbewust plagiaat te ... Een ander voorbeeld, waarbij de veronder stelling van nabootsing werd geuit: Men kent het aardige boekje dat Harry van Piggelen in samenwerking met Clinge Dooren- bos voor Burgers Rijwielen maakte

| Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik de | page 87

33ao.3lgnef h 6ao TDafi^dcfjen, 6!c -9d)ut)marEc,bao D)orcn3eld)cn fie alle oerEorpcrn Irgenbmle -Sinn* bllbct; unb lie blcnen unb ioicfen olo foId)e fur ben Dtoof unb ble Slrcbe, fur bos Ifonbmer ... 33oo gormnloeau ber 3efd)cn glng obcr Im -2aufe ber jjabrbunbetfemcbr unb mcbr oerlorcn unb mar In ben Iebfen 3abr3ebnfcn bco oorlgen jjabrbunberto foum nod) 3U unferblefen.TDeId)cn Scbunb on IUaren3

| Die Tapete de | page 5

tragbare Produktion schaffen. die ein Durchhalten auf bessere Zeiten ermoglicht. Den groBen Betrieb in einem kleinen Betrieb auffangen". ist jetzt das Gebot der Stunde. Nu' so rettet man der deutschen ... Zum Beispiel zeigen die groBen Borsig- und Brennabor-Betriebe, daB die Krise bis zum letzten Augenblick verschleppt worden ist. Ware rechtzeitig mit der Reinigung und ..Auffangung" begonnen worden

| Fortune en | page 8

umphant flight across the Atlantic really started with Captain Hilton Howell Railey. It was Captain Railey who thought immediately of Amelia Earhart, then a Bos ton social worker and amateur flyer ... , charities. His greatest coup was arranging the truce between West Point and Annap olis which resulted in the 1930 Army-Navy football game for the Salvation Army's ben efit. More than anything else, he likes

| De Reclame nl | page 24

„Ssst, kerel, ik ben het, Lanting". Schich tig keek hij naar de helverlichte deur opening, waarin de beide vrouwenfiguren inmiddels verschenen waren. De angst scherpte zijn vernuft. Luid klonk nu ook ... kindBen jij heelemaal mal! Wil jij

| De Reclame nl | page 35

werkje plaatjes, welke waarlijk onver beterlijk zijn. Doch vraagt men mij, ligt er verkoopkracht in het geheel, dan ben ik heel sceptisch. Het kleine foldertje „Mijne heeren de wereld is ziek", dat bij ... koopt u voor een stuiver? Deze druk werken, waarbij nog een ander Arc- product met den trekzin: „ik zoek een mensch", werden mij door het Alge meen technisch installatiebureau Atib- bos, toegezonden.

| Meer Baet nl | page 27

lag op een Bos-Atlas, 2e vermeerderde druk, uitgave afijn, de rest gelooft U wel. ... „Wasseggu zei Gozzie-Goz zie. „De machinist Zoo'n vuilik in mijn nette kantoor Hier is de Bedrijfsleider, hier is de Tekorten- Leider, hier is de Efficiency-Ambte naar en hier ben ik, Gozzie-Gozzie

| De Reclame nl | page 47

DRUKKERIJ BOS, ZAANDAM, een keurig uitgevoerd reclameboekje, inge ... drukwerk is: wij hel pen u allen ineens. Het moet een over zicht geven, vlug de aandacht vragen, niet gelooven dat de prospect tijd en lust heeft om 'n omvangrijk geschriftje door te werken. Aan het slot ben

| De Reclame nl | page 10

minuut of twintig zou duren eer het eten klaar zou zijn. Eva en juffrouw Price waren nog bezig in de keuken. Hij ging naar beneden, trok zijn jas aan en verliet het huis, om bij een bloemist een bos mooie ... „Ik ben werkelijk gevallen