HomeSearch

210 results found

| Ariadne nl | page 12

Ben Bos ... progressieve orde naar? Alleen z'n verschijning al zet je aan 't filosoferen. Wat past nou méér bij hemdat ernstige pak of die naar uitgelatenheid doorbrekende lenteprille das? Je weet bij Ben Bos nooit helemaal

| Ariadne nl | page 71

Jill Ankie Bos maakt Amerikaans idee 1 tot een Nederlands succes ... geen last van overvolle brievenbussen e.d. Zij missen alles. Soms spijt hen dat. Dan schrijven zij een briefje aan bijvoorbeeld Ankie Bos in Amsterdam, die al sinds 1955 het boekje „Jij en ik" uitgeeft

| Ariadne nl | page 19

Bart Bos over toekomst kleurenwetenschap: ... gespannen turen op rode weefsels. Chirurgen, oogspecialisten, verlich tingsexperts en kleurendeskundigen hebben toen studies verricht die heb ben geleid tot het vervangen van het wit door zachte tinten groen

| Ariadne nl | page 2

Bart Bos voorziet de kleurentrend ... kledingindustrie werden ook de eerste pogingen ge daan om een betrouwbaar inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de kleurenvoorkeuren van het publiek. Ik ben er echter van overtuigd dat juist in de wereld van de

| Ariadne nl | page 6

door Joh. Bos ... Schrijven over het vak dwingt ons afstand te nemen en ons op ons zelf te bezinnen. Het is wij heb ben dit reeds eerder betoogd een heilzame zelfdiscipline, die reeds in zichzelf een niet geringe

| Ariadne nl | page 51

Door Bart Bos ... het verpakte product. Om kleur-psychologische redenen mogen wij verwachten dat een dergelijk kant en klaar natuurlijk voedingsmiddel een hoofdzakelijk gele verpakking zal heb ben, al of niet met

| Ariadne nl | page 3

Ton van den Bos ... campagnestra tegie bepaalt die al in eerste confrontatie met een groep jonge moeders afgescheept wordt met de opmerking: 'Die heren die dat verzonnen heb ben, hebben zeker nog nooit kinderen gehad.'

| Ariadne nl | page 4

Marjan Bos (B&B): ook modellen ... In Amsterdam is opgericht Eelco Bos Partners, team voor visuele bedrijfsbeeldvorming. De samenstel ling van de groep is: Eelco Bos vorm geving/visuele regie, Ton Limburg visualisatie/typografie en

| Ariadne nl | page 23

Als ik het artikel van den heer Bos in het Novembernummer van Ariadne lees en herlees, krijg ik telkens een schokje als de passage onder mijn oogen komt welke een rechtstreeksche aanval is op het ... Genootschap voor Reclame. De heer Bos noemt dit de voornaam ste fout van de vooroorlogsche or ganisatie van het Nederlandsche reclamewezen.

| Ariadne nl | page 15

De tweede Alkmaarse dag stond in het teken van 'Voorlichting en vormge ving'. Ben Bos, gvn/agi, partner van Wim Crouwel in Total Design, hield een uitstekend pleidooi voor het toepassen van door ... ontwerpers gemaakte stra- mienen die ook voorlichters een hoop tijd en geld kunnen besparen. Of zoals Ben Bos het zelf zei: 'Het toepassen van een bruikbaar stramien als onderbou wing van de gedrukte media

| Ariadne nl | page 38

- Per jaar verdwijnt 6000 vierkante mijl bos ... - de Wereldbank schat dat een programma van 5-10 jaar nodig is om de crisis te bezwe ren: aanplant van 2 miljoen hectare bos per jaar voor 2 miljard dollar per jaar

| Ariadne nl | page 8

. 'American on white'. Hij gooide 't woedend op de grond en riep naar niemand in 't bijzonder, de straat in 'Wat nou Ben je gek geworden?' ... doen moest. Hij kon 't niet geloven. Ik liet hem achter in een shock toestand. Het kan aan mijn accent gelegen hebben, maar ik ben geneigd te geloven dat Londen de enige stad is waar katten denken dat

| Ariadne nl | page 13

Het Hoofd van de Legervoorlich- tingsdienst heeft de Heer Joh. H. Bos, chef van de afdeling Publici teit van Lindeteves N.V., aange wezen tot het geven van lessen in ,,de practische toepassing van de ... snoes van een poes. Wie doet dat na in Nederland Ik stond er met mijn vriend Jo Spier naar te kijken. Hij zei:..., „Leek", zei hij, „ik ben zelden jaloers op collega's, maar op deze ben ik het. Wat is die

| Ariadne nl | page 7

kaallok van Treytel. Achter hen aan trainer Bos- ... door en door. Zelfs in Brugge te mid den van een bos Belgen lopen alle krijtlijnen over hem. On danks z 'n nieuwe commissa riaat in onze nationale elf krijgen ze 'm als ferventste anti-Belg nog niet

| Ariadne nl | page 17

tot vroe ger. Een zakenman is gauw geneigd te roepen: ik ben teleurgesteld. En wijst vervolgens de beschuldigende vinger in mijn richting. Afreageren van frustra ties ja. Ik zit daar niet meeIk hebwat ... wielerzesdaagse' Hij vervolgt, zijn woorden met gebaren kracht bijzettend: 'Ik ben jaloers op de vakbeurzen in West Duitsland. Die Gründlichkeit! Ik keek mijn ogen uit op Sanitair Frankfurt, bijvoorbeeld. Bo

| Ariadne nl | page 20

Parfums zoals „Egelantier", Le iiet je-der-Dalen", „Bos-Viooltjes", enz. zijn „natuurlijke" geuren (ook al mogen het „synthetische", d.w.z. kunstmatig gefabriceerde parfums zijn). De reukzenuw kent ... het leven van „Parijs, 's Avonds" tekeningen, welke zelfs heden niettegenstaande de wijzigingen van mode en smaak nog niets van haar charme heb ben verloren en welke, jammer genoeg, dikwijls slechts

| Ariadne nl | page 13

Verwiel: 'De fabricage is thans groten deels vervangen door handel. We heb ben grote invoeren uit onder meer West-Duitsland, Joegoslavië, Oost- Europa, Italië, het Verre Oosten en Zuid ... Met nadruk betoogt Verwiel dan: 'De bedoeling is onze collectie van 5.000 artikelen in te krimpen. Met zoveel arti kelen ziende klanten door de bomen het bos toch niet meer en een aantal van die

| Ariadne nl | page 8

Het interview voltrekt zich in het 'Inter landen-huis', Burgemeester Roëll- straat 70 in Amsterdam en zet zich voort in de wijk Bos en Lommer, als Jacques vol enthousiasme een specifieke activi teit ... 'Ik heb een kantooropleiding gehad, ben voor de tweede wereldoorlog als kantoorbediende begonnen. In de oor log ben ik zelfs nog werkzaam geweest als een soort ambtenaar, bij het bedrijf schap voor

| Ariadne nl | page 7

achterbleven in grote financiële moeilijkheden, ik heb altijd gedacht dat mag niet, dit zal mij nooit gebeuren. Ik ben panisch om ergens of van iemand afhankelijk te zijn, pa nisch En inderdaad samen deze studio ... mijn zoon die is vrese lijk belangrijk voor mij. Alleen ik ben niet zo'n moeder die met wapperende rokken achter hem aan kon lopen. Dat heeft wel eens problemen gegeven. Hij zit nu intern op de beste

| Ariadne nl | page 6

daar ook lekker over kon schrijven. Ik ging in mijn vrije tijd ook steeds meer voor hen doen. In 1957 werd ik door Philips weggehaald en ben naar Baarn gegaan'. ... daar een vent die in het bos een vos zat te schil deren. Maar zo vreselijk goed dat ik hem onmiddellijk heb geëngageerd. Poortvliet kwam bij ons binnen. Was toen al zö fabel achtig. Want als je hem vroeg

| Ariadne nl | page 14

vertoont aan onze Louki. Reclame achter het IJzeren Gordijn, bestaat dat? Ik ben eens op een speels onderzoek uitgegaan. In dit eerste artikel licht ik een tipje van de stalen sluier op die het leven in Oost ... van het heilige vuur van de zakelijke betrokkenheid laat overgj de zelfde sporen na. Huil echter niet mee met de wolven in het bos door te denken dat er in de winkels en warenhuizen niets te krijgen is.

| Ariadne nl | page 32

Wat doen mensen in Oosterse landen als ze het eerste kleine stapje op de ladder van de industriële welvaart heb ben gezet? Zij vinden de meditatie, waarmee zij zich altijd hebben moeten behelpen ... bos niet meer ziet. De informatie explosie dwingt hem tot selectie en als zelfs dat hem te veel moeite wordt, scheidt hij er helemaal mee uit. Hij wordt een informatie„drop-out" die het streven naar

| Ariadne nl | page 65

verwoede poging om pijp te leren roken. 209. FHV/ BBDO is immer geïnteresseerd in jong creatief en studio-talent dat opduikt. 210. Vooral in het voorjaar is het lonkende Amsterdamse Bos zeer dichtbij. 211 ... 248. Ben ik wel, ben ik niet in verwachting?

| Ariadne nl | page 13

die opdracht geef en het blijkt dat je het helemaal niet kan, dan ben je failliet, wèg! Neem je dat risiko? ... John: 'Ja, maar het is gelukt. Ik zei jongenswe hebben weinig geldwe zet ten die filmpjes op een laag pitje, doen eerst de packshots en ben begonnen aan de Stuyvesantfilms

| Ariadne nl | page 20

Exclusief de kosten van distributie kwam het medaillon op 0,90 per stuk. De medaillons zijn voornamelijk via scholen en christelijke koffiebars verspreid. Jo- han Bos: 'In no-time werd het een rage ... . Ze vlogen bijna letterlijk de deur uit en we hadden er dan ook veel te weinig.' Bos heeft spijt er geen self-liquidating actie van gemaakt te hebben: 'We waren ze evengoed kwijt geraakt.'

| Ariadne nl | page 27

ik ben het niet eens met de vertaling van dat woord. Dit is toch niet juist?; ... Het jargon van de marketingonderzoeker is geen bos, maar een moeilijk toegankelij ke jungle. Een kapmes bewijst ook hier zijn dienst, lijkt ons. Zoals te verwachten valt zijn er nogal wat vaktermen

| Ariadne nl | page 12

In de Jacob van der Doesstraat 121 in Den Haag tref ik Dik van den Bos, directeur van de Stichting School en Bedrijf. ... len isMaar wij kunnen in dit bedrijf ook niet ongelimiteerd doorgaan. Ik moet eigenlijk nieuwe apparatuur erbij heb ben, maar mijn bank zegt dat we moeten roeien met de riemen die we hebben. Dat is voor

| Ariadne nl | page 24

Eelco Bos Partners zijn niet naar de Prinsengracht 124, Amsterdam ver huisd, zoals in het laatste nummer stond vermeld, maar naar de Prins Hendrikkade 124. ... Studiegroep Shoppingcentra organi seert in de tweede helft van april 1974 weer een studiereis naar Zweden om te bekijken hoe de reeds eerder bezochte shoppingcentra daar zich verder heb ben

| Ariadne nl | page 29

een versprei ding buiten dat gebied. De enorme toename van rubrieksadvertenties die als boodschap geen wijd belang heb ben, roept niet alleen de kritiek en het ongenoegen van lezers op, maar staat ... neren. Dat is de enige zinnige manier waarop we in het media-bos de juiste bomen kunnen vinden. De theorie bestaat al lang. Waarom blijft de prak tische toepassing toch achterwege? Een deel-antwoord geeft

| Ariadne nl | page 31

richte reclame" en begint zijn inleiding met het op sommen van de eigenschappen, die het papier heb ben gemaakt tot het middel bij uitstek voor het overbrengen der gedachten. Het papier is echter niet ... Op een vraag van de heer Bos over enveloppen ant woordt de heer Lous, dat de levering daarvan niet in de eerste plaats een kwestie is van papier maar van machines. Ock al was er voldoende papier dan

| Ariadne nl | page 18

detailhandelszaken zien als een for mule en dat zij doen aan profilering. Ik denk ook dat iedere filiaalvorming uit dient te gaan van een winkelformule. Maar ik ben ook van mening dat dat voor de enkele winkels binnen ... het bereiken van synergetische effecten en om verster king van de eigen vermogenspositie', zo stipuleerde deze inleider, F. H. Bos

| Ariadne nl | page 10

, toen we huis-aan-huis in Nederland (drie miljoen gezinnen) een pak All heb ben verkocht. ... Na het vraaggesprek op kantoor laat Van der Landen een auto aanrukken om op lokatie een beeld te verschaffen. We rijden naar Bos en Lommer, waar in een straat een auto van Prettig Kennisma ken

| Ariadne nl | page 10

de verkoop bij deze firma. De heer Van der Laar doet niet mee aan Relatie '81: 'Daar staan zoveel collega's met onge veer hetzelfde assortiment, datje door de bomen het bos niet meer ziet. Ik heb dan ... ook eerst geprobeerd, mij daar te profileren met tin en de vliesstofkalen ders. Maar dan zegt men weer: Heb je niks anders? Ik heb dat probleem opge lost door op andere beurzen te gaan staan. Zo ben ik

| Ariadne nl | page 13

lages zijn een puur stuk teamwork," wil Ben Bos nadrukkelijk vastgelegd zien. „Ik speel daarin voornamelijk de rol van art director. Ik stuur en inspireer, schrijf teksten, kies foto grafen. Randstad ... Wat Ben Bos aan het werk heeft in gestuurd is verpakkingswerk in het kader van De Gruyters housestyling, housestyling-items voor Randstad (etalage-ontwerpen, folders, brochu res, periodieken

| Ariadne nl | page 20

. Cossee van de PTT. De tweede prijs ging naar het verslag 1968 van Van Nelle, ontworpen door Joop de Nijs. De derde prijs ging naar het verslag 1968 van de VNU, ontworpen door Ben Bos van Total Design. Een ... In groep 2 (geïllustreerde verslagen met of zonder steunkleur; 43 inzendingen) ging de eerste prijs naar het verslag 1968 van het Assurantieconcern Stad Rotterdam, ontworpen door Eelco Bos. De tweede

| Ariadne nl | page 37

bedankte om standig, niet wetend dat hij het Amsterdamse Bos ingestuurd werd. Vanuit de bestel-eend met buitenlands nummerbord, keek een meisje toe. Die twee zouden vannacht door de bo men het bos niet meer ... 'Heb je in het bos wel eens een boom gezien met lampjes?' 'Nee.

| Ariadne nl | page 10

't Was een jaar lang „uit" tussen drukkerij Cloeck en Moedigh en ont werper Ben Bos, maar nu is 't weer „aan". Beiden zijn weinig veranderd door de tijdelijke scheiding. De passie van Cloeck en ... kwadraat- en totaldesignprincipes van Ben Bos zijn eerder nog wat strenger geworden. Z'n maandblokken zijn nu definitief gesloten, de cijfers en letters werden nog krachtiger, het kalenda rium is nog

| Ariadne nl | page 19

, met de meeste allure ook. Eenzelfde allure heeft het werk van Gielijn Escher (orgelconcerten en andere culturele evenementen), Ben Bos (hier met een gave serie voor Randstad), Anton Beeke (Bijenkorf) en

| Ariadne nl | page 19

Als jong docent aan de Kunstnijver heidsschool te Amsterdam zag Wim Crouwel wat in zijn nog jeugdiger leer ling Ben Bos, die talent toonde op het gebied van vormgeving en tekst. Hem nodigde hij uit ... in de beste zin van het woord. Bij een onbarmhartig „naakte" foto uit de trieste volkswijk die de Amsterdammers de Pijp noemen, schreef Ben Bos: Govert. Jan. Albert. Gerard. De enige verf die jullie

| Ariadne nl | page 2

„Als ik 's morgens opsta, dan ga ik eerst een uur of zo door het bos lopen met mijn honden. Het is heerlijk om zo de dag te beginnen. Ik ben nu 36 en ik geloof dat ik hier de rest van ... „Iedere week, op vrijdagochtend om 11 uur, hadden wij bij het Utrechts Nieuwsblad een stafvergadering. Op vrijdag 26 april kom ik binnen en zeg: „Ik stap op, ik ben straks voor het laatst." Ik wilde

| Ariadne nl | page 33

vriend was - terwijl hij hem het liefst een kopje kleiner zou hebben gemaakt - 'Beste kraai wat ben je toch mooi. Maar dat niet alleen, de koning van ons bos Leeuw Leo heeft mij vertelt dat jij kunt zingen ... Zoals mijn trouwe lezers weten, ben ik verrukt van spreekwoor den en vooral aforismen (alter natieve spreekwoorden). Ik was dan ook zeer blij met de Gemini Literaire Paperback van Gerard de Ley

| Ariadne nl | page 13

Ben Bos, druk Smeets Weert. ... In het juryrapport over de jaarver slagen, schrijft de jury, bestaande uit de heren F. M. Spruyt, E. Bos, H. P. Doebele, J. A. van Gulden en R. E. M. van der Marck, dat nog geen op lossing over „de