HomeSearch

7 results found

| De Reclame nl | page 55

tot stand gekomen is. Welnu, in de eerste plaats ben ik mij van geen plagiaat bewust, maar boven dien is het mij met den besten wil van de wereld niet mogelijk om zelfs eenig onbewust plagiaat te ... Een ander voorbeeld, waarbij de veronder stelling van nabootsing werd geuit: Men kent het aardige boekje dat Harry van Piggelen in samenwerking met Clinge Dooren- bos voor Burgers Rijwielen maakte

| De Reclame nl | page 24

„Ssst, kerel, ik ben het, Lanting". Schich tig keek hij naar de helverlichte deur opening, waarin de beide vrouwenfiguren inmiddels verschenen waren. De angst scherpte zijn vernuft. Luid klonk nu ook ... kindBen jij heelemaal mal! Wil jij

| De Reclame nl | page 20

„Ja natuurlijk ben jij het met je vader eens. Ik ben nu eenmaal niet wijzer en het beste zou zeker zijn, dat ik nu maar hals over kop bij hem een „Gazelle" kocht, maar ik dank er voor!" Ontdaan keek ... Op haar teenen liep juffrouw Brand de uitgesleten trap op naar de slaapkamer van Tom Maas. In haar bevende hand hield ze een grooten bos rozen en een klein roomkleurig briefje, zooeven gebracht door

| De Reclame nl | page 23

Prof. Giuseppe Lapponi, particulier ge neesheer van Z.H. Paus Leo XIII en Z. H. Paus Pius X, schrijft over Sanatogen „Ik ben er van overtuigd, dat Sana togen de meest enthusiaste aanbeve lingen ... Bij zwakke kinderen en herstellenden van langdurige ziekten heb ik Sana togen met even gunstig gevolg voor geschreven en ben zoodoende tot de overtuiging gebracht, dat het een waardevol zenuwsterkend

| De Reclame nl | page 10

minuut of twintig zou duren eer het eten klaar zou zijn. Eva en juffrouw Price waren nog bezig in de keuken. Hij ging naar beneden, trok zijn jas aan en verliet het huis, om bij een bloemist een bos mooie ... „Ik ben werkelijk gevallen

| De Reclame nl | page 35

werkje plaatjes, welke waarlijk onver beterlijk zijn. Doch vraagt men mij, ligt er verkoopkracht in het geheel, dan ben ik heel sceptisch. Het kleine foldertje „Mijne heeren de wereld is ziek", dat bij ... koopt u voor een stuiver? Deze druk werken, waarbij nog een ander Arc- product met den trekzin: „ik zoek een mensch", werden mij door het Alge meen technisch installatiebureau Atib- bos, toegezonden.

| De Reclame nl | page 47

DRUKKERIJ BOS, ZAANDAM, een keurig uitgevoerd reclameboekje, inge ... drukwerk is: wij hel pen u allen ineens. Het moet een over zicht geven, vlug de aandacht vragen, niet gelooven dat de prospect tijd en lust heeft om 'n omvangrijk geschriftje door te werken. Aan het slot ben