HomeSearch

48 results found

| Revue der Reclame nl | page 2

Joh. H. Bos jubileerde ... 1 Augustus was het 25 jaar geleden, dat de heer Joh. Bos als reclamechef in dienst trad van Lindeteves. Dat was in Indië en precies op zijn 30ste ver jaardag. In Holland was hij als jongste bediende

| Revue der Reclame nl | page 28

Druk een Westers stempel op Oos terse Reclame was het onderwerp, dat J. H. Bos op de eerste bijeen komst van het winterseizoen van de Club onder de aandacht bracht. Met dat Oosters bedoelde hij In ... behandeling van reclame-eisen niet voor. Ligt het niet, zo vraagt de heer Bos zich af, op onze weg, om in samenwerking met het Genootschap voor Recla me, de Bond van Adverteerders, en ander eorganisaties, te

| Revue der Reclame nl | page 29

nogmaals de principiële verschillen tussen beide had uiteen gezet, klonk achter uit de zaal de stem van de heer Bos: ,,Ik ben al grotendeels overtuigd". Het werk van de overheid op het gebied der publici ... perschef, al behoort het contact met de pers tol zijn competentie. Hij is, zoals spreker het karak teriseerde, ,,het oog van de pers in het bedrijf". De discussie werkte ook verhelderend bij de heer Bos, die

| Revue der Reclame nl | page 50

We doen dat op allerlei gebied in het leven en daar is al heel wat narigheid uit ontstaan. Maar daar wou ik het vandaag niet over heb ben. Ik wou het nu eens over onszelf hebben, over ons vrouwen. ... Wat zullen de mannen in de omgeving van die jonge Koningin Wilhelmina in die tijd hun wij ze hoofden geschud hebben, wat zullen ze met wantrouwen.en angst en vol zorg gekeken heb ben naar dat jonge

| Revue der Reclame nl | page 5

. Daarvoor ben ik, en met mij de medewerkers die mij volgden, al die opdrachtgevers buitengewoon dankbaar. Interlanden had een per fecte start. Zo goed zelfs dat als het in dit tempo doorgaat, Interlanden nog ... de heer Bos, chef van de afdeling direct- mail en premiumverzending, samen met mij Interlanden oprichtten, was

| Revue der Reclame nl | page 7

. Daarvoor ben ik, en met mij de medewerkers die mij volgden, al die opdrachtgevers buitengewoon dankbaar. Interlanden had een per fecte start. Zo goed zelfs dat als het in dit tempo doorgaat, Interlanden nog ... de heer Bos, chef van de afdeling direct- mail en premiumverzending, samen met mij Interlanden oprichtten, was

| Revue der Reclame nl | page 11

. Daarvoor ben ik, en met mij de medewerkers die mij volgden, al die opdrachtgevers buitengewoon dankbaar. Interlanden had een per fecte start. Zo goed zelfs dat als het in dit tempo doorgaat, Interlanden nog ... de heer Bos, chef van de afdeling direct- mail en premiumverzending, samen met mij Interlanden oprichtten, was

| Revue der Reclame nl | page 5

. Daarvoor ben ik, en met mij de medewerkers die mij volgden, al die opdrachtgevers buitengewoon dankbaar. Interlanden had een per fecte start. Zo goed zelfs dat als het in dit tempo doorgaat, Interlanden nog ... de heer Bos, chef van de afdeling direct- mail en premiumverzending, samen met mij Interlanden oprichtten, was

| Revue der Reclame nl | page 12

De laatste jaren schrijft u nogal eens over bos sen - hebt u de kroeg de rug toegekeerd? Die bossen, dat is werkelijk iets van de laatste tijd, de laatste tien jaar misschien. Ik ben op aanraden van ... een twaalftal jaren schrijft hij alleen nog maar zijn dagelijkse stukje - en daar voor ben ik eigenlijk gekomen. De (psychologische) literatuur noemt vele voor beelden van de werkmethoden van schrijvers

| Revue der Reclame nl | page 14

De Ahrend-advertentie is er een van een cam pagne, waarvan idee en realisatie werden ver zorgd door een team, bestaande uit Ben Bos (art-director Ahrend Libra N.V.), Jan Versnel (VRI) en Gerard ... Wernars (GKf). Alle teksten voor deze campagne werden geschreven door Ben Bos, van wie ook het idee van de gekozen advertentie afkomstig was. De slogan 'Ahrend voor heel wat mensen de helft van het werk

| Revue der Reclame nl | page 19

Ben Bos maakte een typografische wens met vele woordspelingen zoals: 'Steengoed, edel- steendrukker, Steendrukkerijtoer, Steendrukker- ijverig, Steendrukkerijknecht, (één van de be drijfsleiders héét ... namen doch ook japanse, engelse, Zwitserse, joegoslavische, amerikaan- se, poolse en duitse. De meeste inzenders heb ben er een 'felicitatiekaart' van gemaakt, zon der direct in te haken op de fa. De Jong

| Revue der Reclame nl | page 22

De rit zal de gehele zaterdag in beslag nemen. De start zal plaats vinden bij Hotel 'Nol in 't Bos', Hartenseweg 60 te Renkum. ... Veertiende reclamepuzzelrit van het Genoot schap voor Reclame. Start 10.30 uur Hotel 'Nol in 't Bos' te Renkum.

| Revue der Reclame nl | page 12

,,12 manen geleden ik wandel in bos. Tijger ook. Plots wij neus aan neus. Vreselijk ik geen geweer. Als met vuur in broek ik loop naar boom en klim. Maar tijger nog net hap in been. Kijk hier is ... Wat is zo opvallend in mijn negerverhaaltje? Er staan alleen concrete woorden in. Vuur, boom, geweer, bos geen snelheid, kracht, verdediging, landbouw.

| Revue der Reclame nl | page 34

speciaal voor te maken. Deze foto leende zich naar de mening van de samenwer kende tekstschrijvers Jan Okkinga en Ben Bos uit het beschikbare' materiaal het beste, om vlotweg geassocieerd te kunnen worden ... tussen fotograaf Versnel, tekstschrijver Bos en lay-outman Cor Walstra GKf.

| Revue der Reclame nl | page 68

afkomstig van bedrijven die zelden adver teren en daardoor met slecht of oninteres sant materiaal tevoorschijn komen), ad vertenties bovendien, die dikwijls niets met de gebeurtenis in casu te maken heb ben ... , ziet de lezer door de bomen het bos niet meer!

| Revue der Reclame nl | page 33

„Nu, zo mooi afgebakend is dat niet", zeggen wij, want wij werken niet met de Bos schoolatlas van Nederland, maar met stafkaarten waar Ir. Staf jaloers op kan zijn. ... en wij op school heb ben geleerd. Vierhand weet er alles van.

| Revue der Reclame nl | page 94

Algemeen Dagblad dat ik een fotograaf van wereldklasse ben.' In het gesprek wordt duidelijk dat Peter Dicampos nogal wat kritiek heeft op de Nederlandse reclameman. Dat zou na lezing van het voorgaande op ... Wat Peter Dicampos bedoelt te zeggen is, dat een reclameman geëngageerd moet zijn bij de vraagstukken van deze tijd. Het druggebruik, de Damslapers, milieuverontreiniging, het Kra- lingse bos, sex en

| Revue der Reclame nl | page 11

artikel over 'print marke ting' in het blad 'Industrial Ad vertising and Marketing', maart 1972. De marketing directeur van de drukkerij Ben Johnson and Co. York, zegt o.a. dat de reclame een bestanddeel ... standpunt is hij de beste beoordelaar. En wat is volgens Bilbo Smith de moraal? Je hebt maar een dun strookje grond voor je oordeel. Als je een paar stap pen naar voren doet, kun je dooi de bomen het bos niet

| Revue der Reclame nl | page 28

ben ik het liefst in een gewoon goed degelijk restaurant waar een vis een gewone vis, een biefstuk een gewone biefstuk is en waar boven dien de rekening een gewone rekening is. ... „Ik ben een man voor teamwork", zei Geert Elfferich ergens. „De een zegt wat en de ander reageert. Zo groeit een idee naar juiste vormen. En als de één eens een weekje droog staat, vangt de ander de

| Revue der Reclame nl | page 19

aan het le zen van de advertenties voor Bonzo-Diner. 'Het is zo makkelijk, dat is de moeilijkheid. Als je van iemand houdt, ben je bereid daar de nodige offers voor te brengen. Zo'n offer geeft je zelfs ... ALS JE VAN iemand houdt, ben je bc- reid daar de nodige offers voor te brengen. Zo'n offer geeft je zelfs een zeker geluksgevoel.

| Revue der Reclame nl | page 31

ten en grootte en men weet eenvoudig niet waar men het moet opbergen. Ik onderscheid twee soorten drukwerk. Het ene soort kan men met een bos bloemen vergelijken: daar ben ik, be kijk me even en gooi me ... verschrikkelijk. Zo in de stijl van: „U zult waarschijn lijk nog nooit van ons gehoord heb ben, maar...." Met de monsters zit ik vaak erg opgescheept. Moet U dit fantastische dure en geheimzinnige apparaat eens

| Revue der Reclame nl | page 32

In Nederland wordt in journalistenkringen open lijk de angst uitgesproken voor de concentraties welke momenteel bij de dagbladen plaats heb ben. Wanneer men naar de weekbladpers kijkt en men noemt de ... de bomen het bos niet meer ziet. Met andere woorden: de hoe veelheid reclameboodschappen die over de con sument wordt uitgestort is over het algemeen zo groot dat het de vraag is of de consument deze

| Revue der Reclame nl | page 43

- assistentje vroeg ook: „En wat had willen hebben?" Waarop de niet in het minst verontruste tweede klant vergat te antwoorden: In dien ik iets had willen heb ben was ik niet hier ge komen." ... door de Heer J. Bos.

| Revue der Reclame nl | page 45

In deze Commissie nemen zitting de heren J. Poen en H. L. van Tyn, die reeds geruime tijd de Redactie vormden voor de Publicatie van de Club van Veertig, verder aangevuld met de heren J. Bos en M ... Volgens de richtlijnen, aangegeven door het Bestuur van de Club van Veertig, zal de nieuwe commissie tot taak heb ben, het contact te onderhouden met de andere Reclame- Organisaties en haar Organen

| Revue der Reclame nl | page 24

Hilariteit ontstond toen de heer Joh. PI. Bos de volgende vraag stelde: „als de heer Bölger voor de salarië ring van de reclamechef de resul taten als basis neemt, moet dat dan óók niet gebeuren ten ... Nadat onze voorzitter erop gewezen had, dat er wat het bestuur en congrescommissie ook uitdoktert altijd een groep leden bleef bestaan, die zijn teleurgesteld of kritiek heb ben, zei hij o.a.: „Wat

| Revue der Reclame nl | page 64

van wat hun opdrachtgevers uit Engelse en Amerikaanse tijdschriften heb ben geknipt. Zij werken samen met schil derachtige broeders in Apollo, die de blikvangers ontwerpen. De laatste uit drukking heeft ... Reclame-industrie BOS - Nijmegen - Tel. 20037

| Revue der Reclame nl | page 23

krentenwegers, Duitsers heb ben een bierbuik en Belgen klappen Vlaams. Prof. Chorus maakt onderscheid tussen de be woners van Noord-Europa (Scandinavië, Duits land, Benelux en Engeland) en het zuiden (Frankrijk ... dezelfde soep de kamer binnen komt. Na het eten stapt dan het europese gezin met de zelfde stralende gezichten in hetzelfde kleine autootje en rijdt weg naar dezelfde groene bos sen. Kortom, het profiel van

| Revue der Reclame nl | page 30

zijn, maar hier blijft men tenminste door de bomen het bos wèl zien (als u begrijpt, wat ik hiermee bedoel). ... een van de a.e.'s of onze marketingman. En als ik dan zo stil bezig ben, dan schieten soms de wildste gedachten door me heen. Dan ga ik peinzen en piekeren - vooral de laatste tijd - waar het toch naar

| Revue der Reclame nl | page 32

Er zijn ook gunstige momenten: de choco ladeletters van 'Het Centrum' die we sinds jaar en dag een paar dagen voor St. Nicolaas krijgen; enkele jaren geleden de bos echte margrieten ... 'Ons blad geeft elk jaar als goodwill-ge- schenk aan advertentie-contractanten een zakagenda cadeau. In andere vorm heb ben wij de laatste jaren niets gedaan. Zoals u bemerkt heeft ons geschenk een

| Revue der Reclame nl | page 35

o) Ogilvy, David - Confessions of an Advertising Man Ned. vert. Credo van een reclameman. Querido Amster dam 1964. Zie biz. 27. Ogilvy zegt: Ik ben zowat niet tot logisch denken in staat, maar ik heb ... goed glas. Ik zit lang in hete baden. Ik tuinier. Ik ga in retraite bij de doopsgezinden. Ik zit met mijn kijker achter vogels aan. Ik ga voor lange wandelingen het bos en de polder in. En ik neem vaak

| Revue der Reclame nl | page 18

ver jaardag een grote bos rozen gebracht was met een felicitatiekaartje van de directeur van het hotel (Interhotel Flora). Van alles wat hij op zijn eerste reis achter het ijzeren gordijn gezien en ... ■itgerust envoi nieuwe energie schakelt weer over op de dingen van alle dag. En hoe staat het met uw auto? Juist gedurende vakantie-reizen heb- ^^^^Mfl&ben auto's het zwaarder dan anders Wr

| Revue der Reclame nl | page 109

ik nu in een eeuw, dat ik mejuffrouw Schrijver niet behekst acht doch onvoldoende verlicht en dat ik reclamebedrijver ben in plaats van slavendrijver. ... moet worden' of andere weeë kool-en-geit-spaarformules had gehanteerd, dan stierven de kraamvrouwen nog steeds bij bos jes. Handen uit de slopersmouwen dus. 1. De weerzin tegen alles wat maar naar re

| Revue der Reclame nl | page 16

X 7. Bibliotheek Katholieke Hoogeschool, Bos- ... Iedere boektitel heeft verder een volgnummer, dat aan de linkerzijde van den schrijversnaam staat aan gegeven. Deze volgnummers heb ben betrekking op de systematische rubriekindeeling, waardoor het

| Revue der Reclame nl | page 35

maal zoveel goederen uit Europa als uit Amerika aangekocht, en dat niet omdat de Amerikaanse te duur zijn, maar om dat de Europeanen verkopers op pad heb ben gestuurd, die hun vak verstaan en er ook ... westelijke staten, waar het ongeval te Bos ton niet zoveel publiciteit had gehad, wa ren de afzeggingen overigens iets minder.

| Revue der Reclame nl | page 56

zegt, als hij eerlijk is: 'Ik doe geen uit geverszaken, ik ruil papier tegen geld en ben dus eigenlijk een koopman in bedrukt papier'. Want een écht tijdschrift is het Wereldtijdschrift allerminst. Het ... de meesten beseffen pas waar het om gaat, als je ze een kwi tantie onder de neus houdt. Dan voelen ze zich als bij een wandeling in een bos met een beminnelijke gezel die onder 't kouten een pistool

| Revue der Reclame nl | page 35

Nu moet u mij niet vragen waarom ik dit alle maal doe, zonder een cent ervoor te verlangen. Ik ben hier eenmaal mee begonnen, en zal het, als goed reclameman, afmaken ten voordele van iedereen die ... hieraan behoefte heeft. Wilt u stie kem eens komen kijken? Of wilt u direct mee doen? Vertrekpunt Bosbaan Restaurant, Am sterdamse Bos, zaterdagmorgen 10 uur, terug te 11 uur. Vanaf 17 april vrijdagavond

| Revue der Reclame nl | page 15

Verolme: 'Ik ben geen piraat' ... voordat de Tweede Kamer inzake het wets ontwerp voor een ordedebat bijeenkwam liet prof. mr. M. Bos weten, dat hij de anti-REM- wet volkenrechtelijk niet verantwoord achtte. De Kamer kwam bijeen nadat de

| Revue der Reclame nl | page 20

ook verstek gaan, om niet de in druk te wekken, dat een Nederlander de ze Duitse bijeenkomst wilde annexeren. Ondertussen ben ik, ondanks mijn ge makzuchtige zwijgen in Hamburg, van mening, dat juist de ... Bart Bos, kleurenadviseur

| Revue der Reclame nl | page 66

magere schreefloze kapitale letter, de balken en strepen met wit er tussen. Als ik goed ben ingelicht heeft de ontwerper zijn neus buiten de Nederland se grenzen gestoken en was hij o.m. werk zaam bij ... De uitgave van dit 12-pagina's tellende extra-katern werd mede mogelijk gemaakt door de adverterende bureaus Alta, Bos- schaert, Bouman, Van Maanen, Nijgh 8c Van Ditmar, Poen, Recla, Sanders, Smit

| Revue der Reclame nl | page 66

'De z.g. speciale nummers of bijlagen wor den in de laatste tijd in zo vele variaties en zo veelvuldig uitgegeven, dat men door de bomen het bos niet meer kan zien. Met uitzondering van enkele zeer ... 3. Ik ben van oordeel dat er tegenwoor dig reel iaat veel bijlagen zijn, die kenne lijk goeddeels zijn geconcipieerd in ver band met de mogelijkheid tot het aan trekken van advertenties.

| Revue der Reclame nl | page 18

dde juffrouw Miirple. „Ik raak v gechoqueerd, weet je, maar ben ik toch wel geschrokken." /an het particuliere leven f Narren?'' ... bo.scnft^CTtr en dc tó^enheden voo ntact. O. nee. dat »,/feekt vanzelf aar ik bedoel de manier waarop z- iHrover schrijven. Ik ben enigszin: iderwets, moet je weten, en naar mijt evoel moest dat